مبانی شبکه ۶

توپولوژی حلقوی (Ring)
نوع سوم همبندی شبکه حلقه نام دارد که در شکل 3-1 نمایش داده شده است. در همبندی حلقوی، پکت ها درون یک دایره از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر ارسال میشوند. هر کامپیوتر پکت ها را بررسی میکند که آیا متعلق به اوست یا نه. اگر نباشد، پکت به کامپیوتر بعدی در حلقه ارسال میشود.
سالها پیش، توپولوژی های حلقوی در LAN ها معمول بود و دو نوع معروف از این همبندی وجود داشت : ARCNET و TOKEN RING. ARCNET هنوز برای کاربردهای خاصی مانند اتوماسیون کارخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در شبکه های تجاری بسیار کم استفاده میشود. TOKEN RING همبندی معروفی از شبکه است که برای کامپیوترهای رده متوسط IBM درنظر گرفته شده بود. با اینکه شبکه های TOKEN RING زیادی هنوز وجود دارند، ولی شبکه های جدید دیگر با استفاده از این همبندی مورد استفاده قرار نمیگیرند.
توپولوژی حلقوی بوسیله FDDI نیز مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از ارتباطات اولیه شبکه ای فیبر نوری بود ولیجای خود را به تکنیک های موثرتر فیبرنوری داد.

توپولوژی توری (Mesh)
نوع چهارم همبندی شبکه بنام Mesh شناخته میشود که چندین ارتباط میان ناد های شبکه برقرار میکند که در شکل 4-1 نشان داده شده است. مزیت این همبندی این است که اگر کابلی قطع شود، شبکه میتواند از مسیر دیگری برای نقل و انتقال پکت ها استفاده کند.
شبکه های توری در تنظیمات LAN زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرند. برای مثال، برای شبکه کردن 8 کامپیوتر در همبندی توری، هر کامپیوتر باید دارای 7 کارت رابط شبکه باشد و 28 کابل برای ارتباط دادن کامپیوتر ها به هم مورد نیاز خواهد بود و البته این حالت زیاد مقیاس پذیر نخواهد بود.
با این وجود، شبکه های توری برای شبکه های گسترده یا شهری بسیار مناسبند. این شبکه ها از ابزارهایی بنام مسیریاب استفاده میکنند تا پکت ها را از شبکه ای به شبکه دیگر مسیردهی کنند. جهت اطمینان و بازدهی بیشتر، روتر ها معمولاً طوری چیده میشوند که چندین مسیر بین هر دو ناد روی شبکه بوجود آید که درست مانند چیدن تورهای سیمی است.

/ 0 نظر / 11 بازدید