OOP 2 – پس تفاوت دیدگاه کجاست؟

در برنامه روال مبنا، کد لیستی از وظایف است. کد و داده جدا از هم بوده و ممکن است از زیر روال ها برای  قطعه قطعه کردن کد استفاده شود. در واقع کد ما لیستی بلند بالا از روال هاست. تفاوت آن با OOP این است که شئ گرایی پایانی برای جدایی کد و داده است. در زبان برنامه نویسی روال مبنا مانند C، برنامه نویس گام های مشخصی را برای منطقی که قرار است روی داده اعمال شود تعریف می کند. در OOP، تمرکز بر روی کمیتی است که شیء نامیده می شود. این شیء، که بر اساس اشیاء دنیای واقعی مدل سازی شده است، در تخیلات برنامه نویس ایجاد می شود تا به چیزی مفهومی ارتباط پیدا کند که حتماً لازم نیست چیزی فیزیکی باشد و می تواند به روال یا واقعه ای اشاره کند. با پیش رو گرفتن این راهکار، و با مشاهده میزان تعامل کمیت های مفهومی در واقعیت، این امکان ایجاد می شود تا برنامه ای منطقی نوشت که حس دنیای واقعی را القا کند.

/ 0 نظر / 35 بازدید