مبانی شبکه ۴

شبکه های بزرگ و کوچک

شبکه ها در سایزها و اشکال مختلف دیده میشوند. در واقع، معمولاً شبکه ها را بر اساس اندازه جغرافیایی تحت پوشش طبقه بندی میکنند که بشرح زیر میباشد :


- شبکه های محلی (Local Area Networks یا LAN) : یک شبکه محلی، یا LAN، شبکه ای است که در آن کامپیوتر های نسبتاً نزدیک به هم قرار دارند مانند سیستم های موجود در ساختمان اداره.
البته واژه LAN قطعاً بر کوچک بودن شبکه دلالت ندارد. یک LAN میتواند شامل هزاران کامپیوتر باشد. چیزی که شبکه را به LAN تبدیل میکند این است که کامپیوترهای شبکه در فواصل نسبتاً نزدیک به هم قرار دارند. معمولاً یک LAN درون یک ساختمان واحد قرار میگیرد، ولی میتواند در ساختمان های متعددی در یک محوطه برای مثال دانشگاهی باشد.

- شبکه های گسترده (Wide Area Network، WAN) : یک شبکه گسترده، یا WAN، شبکه ای است که یک قلمرو بزرگ جغرافیایی را پوشش میدهد که میتواند یک شهر، یک کشور، ناحیه و یا حتی کل یک کشور باشد. WAN ها معمولاً برای اتصال دو یا چند LAN که فاصله آنها زیاد است بکار میروند. برای مثال، یک WAN ممکن است اداره ای را در ایران به یک اداره در ترکیه متصل کند.
پس این فاصله ی جغرافیایی است که شبکه ای را تبدیل به WAN میکند نه تعداد کامپیوتر های آن. شاید همین اداره در ایران 1 کامپیوتر و اداره دیگر در ترکیه نیز 1 کامپیوتر داشته باشد و WAN ما متشکل از 2 کامپیوتر باشد که با فاصله تقریباً 2000 کیلومتری به هم متصل شده اند.

- شبکه های شهری (Metropolitan Area Network یا MAN) : یک شبکه شهری یا MAN شبکه ای است که از یک WAN معمولی کوچکتر است، ولی از LAN بزرگتر است. این شبکه LAN ها را در مقیاس درون شهری به هم متصل میکند.

توپولوژی (همبندی) شبکه
عبارت توپولوژی شبکه به شکل و چگونگی اتصال کامپیوتر ها و سایر اجزای شبکه به یکدیگر اختصاص دارد. چندین نوع مختلف از توپولوژی های شبکه وجود دارند که هریک دارای مزایا و معایب خاص خود میباشند.
در بحثی که از توپولوژی های شبکه خواهیم داشت، از دو کلمه مهم استفاده خواهیم کرد :

- Node : یک ناد ابزاری است که به شبکه متصل است. برای ما فعلاً ناد به معنی کامپیوتر است. توپولوژی شبکه در مورد چگونگی اتصال ناد های شبکه به یکدیگر است.

- Packet : پکت پیغامی است که روی شبکه از یک ناد به ناد دیگر فرستاده میشود. پکت شامل آدرس ناد فرستنده، آدرس ناد گیرنده و دادهای انتقالی است.

/ 0 نظر / 12 بازدید